Metodika

--------------------------------------------------------------------

Etapa 1

Prvá etapa je zameraná na výber a založenie výskumných plôch a tvorby vstupnej databázy projektu.

Etapa 2

Druhá etapa je zameraná na realizáciu terénnych zisťovaní a lokálna parametrizáciu modelu DO3SE, jej súčasťou bude realizácia kontinuálnych meraní požadovaných vstupných parametrov na vybraných plochách, spresnenie parametrov modelového výpočtu pre lokálne podmienky a mapovanie vybraných pôdnych vlastností v modelovom území.

Etapa 3

Tretia etapa bude venovaná analýze údajov a realizácii modelových výpočtov na základe všeobecnej a lokálnej parametrizácie, jej súčasťou bude validácia a spracovanie nameraných údajov a výpočet stomatálnych tokov a POD pre vybrané rastlinné.

Etapa 4

Štvrtá etapa je zameraná na návrh systému dlhodobého hodnotenia POD prostredníctvom softwérovej aplikácie.

Údajová báza

Rozsiahla údajová báza získaná počas riešenia projektu bude využiteľná i pri modelovaní ostatných procesov v lesných ekosystémoch ako aj na hodnotenie prekračovania kritických úzovní ozónu stanovených na ochranu ľudského zdravia.

Metodika Metodika
Stiahnite si informačný leták k projektu

Výsledky

Výsledky výskumu
12. 12. 2013

Hodnotenie vplyvu prízemného ozónu na lesné porasty v horských oblastiach Slovenska

Pavlendová, H.: Hodnotenie vplyvu prízemného ozónu na lesné porasty v horských oblastiach Slovenska. In: Bošeľa, M., Pavlendová, H. (eds.): Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku. Zborník abstraktov z odborného a informačného seminára, 7.11.2013, Zvolen, NLC-LVÚ, s.47-49. ISBN 978–80–8093–179–7.

12. 12. 2013

Ozónové znečistenie ovzdušia v horských oblastiach Európy

Bičárová, S., Pavlendová, H., Fleischer, P.: Ozónové znečistenie ovzdušia v horských oblastiach Európy. In: Ochrana ovzdušia - Air Protection 2013: zborník príspevkov medzinárodnej konferencie, s. 132-135, 27. - 29. November 2013, Štrbské Pleso. ISBN 978–80–89565–11–5.

30. 09. 2014

Surface ozone variability and land use change after extreme wind event

Bičárová, S., Bilčík, D., Mačutek, J., Janík, R., Kellerová, D. (2014): Surface ozone variability and land use change after extreme wind event. In SC4 (Science for the Carpathians): Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges: Lviv, September 16-18, 2014: conference abstracts. Editor I. Kruhlov and B. Prots: Ivan Franko National University of Lviv, 2014.

30. 09. 2014

Surface ozone variability in the context of land cover change

Bičárová, S., Bilčík, D., Mačutek, J., Janík, R., Kellerová, D. (2014): Surface ozone variability in the context of land cover change. Poster from SC4 (Science for the Carpathians): Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges: Lviv, September 16-18, 2014.

15. 12. 2014

Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier

Pavlendová, H., Bičárová, S. (2014): Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier. In Ochrana ovzdušia - Air Protection 2014: zborník príspevkov medzinárodnej konferencie, s. 65-68, 24. - 26. November 2014, Štrbské Pleso. ISBN 978–80–89565–17–7.

15. 12. 2014

Analýza klímy v období 1961 - 2010 v rôznych lesných vegetačných stupňoch Slovenska

Sitková, Z., Snopková, Z., Sitko, R. (2014): Analýza klímy v období 1961 - 2010 v rôznych lesných vegetačných stupňoch Slovenska. In 21st International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 13.11.2014. ISBN 978 - 80 - 89139 - 30 - 0

15. 12. 2014

Analysis of ambient ozone in a foothill area in the Western Carpathians

Kellerová, D., Janík, R. (2014): Analysis of ambient ozone in a foothill area in the Western Carpathians. Folia ocecologica, 41(2), 146-152.

18. 6. 2015

Deposition of ozone to Norway spruce forest for extreme dry and wet rainfall seasons

Bičárová, S., Pavlendová, H. (2015): Deposition of ozone to Norway spruce forest for extreme dry and wet rainfall seasons. IUFRO Nice 2015 - Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests, Programme and Abstracts. p. 125.

23. 9. 2015

Variability of phenological phase first leaves of the beech (Fagus sylvatica L.) in Slovakia during the period 1996 - 2015

Pavlendová, H., Snopková, Z., Hrušková, K., Sitková, Z. (2015): Variability of phenological phase first leaves of the beech (Fagus sylvatica L.) in Slovakia during the period 1996 - 2015. In: Šiška et al. (eds): Towards climatic services, Nitra,Slovakia, 15th – 18th September 2015.

20. 11. 2015

Porovnanie začiatku zalisťovania duba letného (Quercus robur L.) a buka lesného (Fagus sylvatica L.) na Slovensku za obdobie 1996 - 2015

Snopková, Z., Hrušková, K., Sitková, Z., Pavlendová, H. (2015): Porovnanie začiatku zalisťovania duba letného (Quercus robur L.) a buka lesného (Fagus sylvatica L.) na Slovensku za obdobie 1996 - 2015. In: Čelková, A. (ed.) (2015). Transport vody, chemikálií a energie v systéme Pôda - Rastlina - Atmosféra. 22. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV. 12. november 2015, Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, Bratislava, Slovenská republika. Zborník recenzovaných príspevkov.

20. 11. 2015

Monitoring a modelovanie prízemného ozónu:výskum interakcií v lesných ekosystémoch

Sitková Z, Bičárová S, Pavlendová H (eds): Monitoring a modelovanie prízemného ozónu, výskum interakcií v lesných ekosystémoch. Zborník odborných príspevkov z medzinárodného seminára, 7. – 9. október 2015, Stará Lesná, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Zvolen 2015, 42 s., ISBN 978-80-8093-204-6

16. 06. 2016

Ozone phytotoxicity in the Western Carpathian Mountains in Slovakia

Bičárová S., Sitková Z., Pavlendová H.: Ozone phytotoxicity in the Western Carpathian Mountains in Slovakia. Lesn. Cas. For. J. 62 (2016) 77–88. DOI: 10.1515/forj-2016-0008

16. 06. 2016

Vedecké podujatia venované dopadom klimatickej zmeny a znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy v rokoch 2015 – 2016

Sitková Z., Pavlenda P.: Vedecké podujatia venované dopadom klimatickej zmeny a znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy v rokoch 2015 – 2016. Lesn. Cas. For. J. 62 (2016) 131–135

16. 11. 2016

Klimatická analýza obdobia 1961-2015 na Slovensku: Využitie údajov SHMÚ a lesníckej biometeorologickej siete NLC

Sitková, Z., Snopková, Z., Bičárová, S., Pavlendová, H. (2016): Klimatická analýza obdobia 1961-2015 na Slovensku: Využitie údajov SHMÚ a lesníckej biometeorologickej siete NLC. In: Čelková, A. (ed.) (2016). Transport vody, chemikálií a energie v systéme Pôda - Rastlina - Atmosféra. 23. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV. 10. november 2016, Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, Bratislava, Slovenská republika. Zborník recenzovaných príspevkov.

30. 11. 2016

Parametrizácia modelu DO3SE pre stanovenie depozície ozónu v prirodzených porastoch borovice horskej

Fleisher ml., P., Bičárová, S., Sitková, Z., Pavlendová, H., Fleischer, P., Střelcová, K. (2016): Parametrizácia modelu DO3SE pre stanovenie depozície ozónu v prirodzených porastoch borovice horskej. In: Čelková, A. (ed.) (2016). Ochrana ovzdušia 2016. 21. - 23. 11. 2016 Zborník. p. 130-134.

30. 11. 2016

Koncentrácie prízemného ozónu vo vysokohorskom prostredí v roku 2015

Buchholzerová, A., Bičárová, S. (2016): Koncentrácie prízemného ozónu vo vysokohorskom prostredí v roku 2015. In: Čelková, A. (ed.) (2016). Ochrana ovzdušia 2016. 21. - 23. 11. 2016 Zborník. p. 141-147.

30. 11. 2016

Effect of surface ozone on mountain forests in the High Tatra Mts., Slovakia

Bičárová, S., Pavlendová, H., Sitková, Z., Leštianska, A., Buchholzerová, A. (2016): Effect of surface ozone on mountain forests in the High Tatra Mts., Slovakia. Quadrennial Ozone Symposium of the International Ozone Commission. Proceedings.

30. 11. 2016

Model estimation of POD1 and growing season length

Bičárová, S., Pavlendová, H., Sitková, Z., Pavlenda, P. (2016): Model estimation of POD1 and growing season length. In: Tracing air pollution and climate change effects on forest ecosystems: trend and risk assessments. 5th ICP Forests Scientific Conference 10–12 May 2016 – Luxembourg Proceedings. p. 8.

30. 11. 2016

Effect of surface ozone on mountain forests in the High Tatra Mts., Slovakia

Bičárová, S., Pavlendová, H., Sitková, Z., Leštianska, A., Buchholzerová, A. (2016): Effect of surface ozone on mountain forests in the High Tatra Mts., Slovakia. In: SC4 (Science for the Carpathians): Forum Carpaticum 2016: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive: Bucharest, September 28-30, 2014: conference abstracts. Editor M. Verga and G. Manea: Bucharest, 2014.

30. 11. 2016

Fytotoxické účinky ozónu na lesné porasty Vysokých Tatier

Sitková, Z., Bičárová, S., Pavlendová, H., Palvenda, P., Konôpka, M. (2016): Fytotoxické účinky ozónu na lesné porasty Vysokých Tatier. In: Zdravotní stav a produkce lesa v dynace změn a přírodních podmínek: Výsledky monitoringu a aplikovaného výzkumu. Program a sborník abstraktů. p. 28

30. 11. 2016

Ročná správa o riešení projektu za rok 2015

Pavlendová, H., Sitková, Z., (2016): Ročná správa o riešení projektu za rok 2015. 12 p.

30. 11. 2016

Kontinuálne získavanie a transport poznatkov poloprevádzkových experimentov umelej, kombinovanej a prirodzenej obnovy kalamitných holín v rámci DO Husárik

Túčeková, A., Sitková, Z. (2016): Kontinuálne získavanie a transport poznatkov poloprevádzkových experimentov umelej, kombinovanej a prirodzenej obnovy kalamitných holín v rámci DO Husárik. Čiastková správa a odpočet prác za rok 2016. NLC - LVÚ 2016.

30. 11. 2016

Fytotoxické účinky ozónu na lesné porasty Vysokých Tatier

Sitková, Z., Bičárová, S., Pavlendová, H., Pavlenda, P., Konôpka, M. a kol. (2016): Fytotoxické účinky ozónu na lesné porasty Vysokých Tatier. Odborný seminár „ZDRAVOTNÍ STAV A PRODUKCE LESA“ KRKONOŠE - RICHTEROVY BOUDY 18.5. – 20.5.2016. Prezentácia.

30. 11. 2016

Dendroekologická analýza radiálneho prírastku lesných drevín vo vzťahu ku koncentráciám práízemného ozónu: štúdia z oblasti Vysokých Tatier.

Sitková, Z., Sitko, R., Bičárová, S., Pavlendová, H. (2016): Dendroekologická analýza radiálneho prírastku lesných drevín vo vzťahu ku koncentráciám práízemného ozónu: štúdia z oblasti Vysokých Tatier.. 23. Posterový deň "Transport vody. chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra". 10. 11. 2016, UH SAV Bratislava. Poster

30. 11. 2016

Analýza klímy v období 1961-2015 na Slovensku.

Sitková, Z., Snopková, Z., Bičárová, S., Pavlendová, H. (2016): Analýza klímy v období 1961-2015 na Slovensku. 23. Posterový deň "Transport vody. chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra". 10. 11. 2016, UH SAV Bratislava. Poster

AKTUALITY

Informačný leták projektu

Súhrnné informácie o projekte nájdete v novom informačnom letáku.

Seminár "Monitoring a modelovanie prízemného ozónu - výskum interakcií v lesných ekosystémoch" 2015, Stará Lesná

V dňoch 7. - 9. 10. 2015 sa v Starej Lensnej uskutočnil seminár "Monitoring a modelovanie prízemného ozónu - výskum interakcií v lesných ekosystémoch".

Klíma a bioklíma T. Javoriny

Informačné panely o klimatickom prostredí pre oblasť T. Javoriny a realizácii výskumných aktivít na experimentálnych plochách (Podmuráň a Kolové pleso)v rámci projektu MapPOD. Panely boli prezentované na viacerých vedeckých podujatiach:

  • 1. Týždeň vedy a techniky, 11. – 15. 11. 2014, GFÚ SAV- pracovisko v Stará Lesná
  • 2. Medzinárodná konferencia : Stav tatranského lesa 10 rokov po veľkej vetrovej kalamite z 19.11.2014 – 60 rokov Výskumnej stanice TANAPu. 20. -21. 11. 2014, Štrbské Pleso
  • 3. Medzinárodná konferencia: Ochrana ovzdušia. 24. - 26. 11. 2014, Štrbské Pleso.

V súčasnosti sú trvalo umiestnené vo vonkajších priestoroch ochranného obvodu ŠL TANAP v T. Javorine na začiatku náučného chodníka „Zadné Meďodoly“.

aplikácia

Jednoduchý výpočet
    Dávkové spracovanie     Interpretácia výsledkov

Hodnotenie potenciálnych nepriaznivých účinkov prízemného ozónu na lesné ekosystémy ( manuál k aplikácii)

Vstupné údaje

Parametre pre drevinu

Výsledky (hodnoty stomatálneho toku)
 
 
Zvolená parametrizácia: Smrek
Dávkové spracovanie
Vyberte súbor pre dávkové spracovanie typu CSV s dátami.
Stiahnite si vzorový vstupný súbor CSV.
Interpretácia výsledkov pozrite si vzorový príklad

Do výpočtu POD1 vstupujú merané a experimentálne zisťované parametre (koncentrácie O3 prepočítané na výšku porastu, teplota vzduchu, deficit tlaku vodných pár, rýchlosť vetra, vodný pôdny potenciál, globálna radiácia a druhovo špecifická parametrizácia výpočtu). Detailný postup, parametrizácia modelového výpočtu, ako aj kritické úrovne POD1 a AOT40, sú uvedené v práci Mills et al. (2017).

Druhovo špecifická kritická úroveň (CLSPEC) bola pre naše podmienky (stredoeurópska oblasť) stanovená iba pre buk lesný (Fagus sylvatica L.) a smrek obyčajný (Picea abies (L.) Karst.). CLSPEC je 5,2 mmol.m-2 PLA pre buk (bk) a 9,2 mmol.m-2 PLA pre smrek (sm). Pri dosiahnutí tejto CL je očakávaná strata na prírastku (4 resp. 2 %) ešte únosná.

Okrem druhovo špecifických kritických úrovní uvádzame aj kritickú úroveň pre lesné dreviny všeobecne (5,7 mmol.m-2 PLA).

Tab. 1     Druhovo špecifické kritické úrovne pre lesné dreviny

Drevina Parameter Potenciálny vplyv kritickej úrovne (% ročnej straty) Kritická úroveň POD1 (mmol.m-2 PLA)* Ref10 POD1 (mmol.m-2 PLA) Potenciálna maximálny podiel redukcie v % na mmol.m-2 PLA pre POD1SPEC (druhovo špecifické)
Buk, breza Celková biomasa 4 % 5,2 0,9 0,93
Smrek Celková biomasa 2 % 9,2 0,1 0,22
*reprezentuje hodnotu (POD1SPEC – Ref10 POD1SPEC) pre uvedenú ročnú redukciu prírastku celkovej biomasy

Vypočítajte si vlastnú redukciu celkového ročného prírastku biomasy (%) s použitím nasledovného vzorca:
ročná strata na prírastku = (POD1SPEC – Ref10 POD1SPEC) * potenciálna maximálna redukcia

fotogaléria

Riešiteľský tím

Riešiteľský tím pozostáva z odborníkov Národného lesníckeho centra - Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Geofyzikálneho ústavu SAV.

Adresa:

T. G. Masaryka 22,
960 92 Zvolen

Tel:

045/532 03 16

Tím:

NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Ing. Hana Pavlendová, PhD. (NLC) – koordinátor projektu (pavlendova@nlcsk.org)
Ing. Zuzana Sitková, PhD. (NLC)
Ing. Pavel Pavlenda, PhD. (NLC)
Ing. Ivan Barka, PhD. (NLC)
Ing. Tibor Priwitzer, PhD. (NLC)
Bc. Milan Konôpka (NLC)
Ing. Adriana Leštianska, PhD. (TU Zvolen)
Ing. Miroslava Slivková, Milan Meňuš, Ján Šulko (NLC)

Geofyzikálny ústav SAV

Ing. Svetlana Bičárová, PhD. (GfÚ SAV)
Mgr. Jozef Mačutek (GfÚ SAV)
Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme.